Bezpieczny nocleg Covid free zone

Regulamin

Regulamin

Regulamin

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

 

Regulamin Aparthotel Tatrzański SPA

I. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji , Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby z recepcji odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do Apartamentu. Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku oferty elastycznej rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie 14 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży Gościa za 30 % wartości rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagamy 30 % w momencie dokonania rezerwacji, na 14 dni przed przyjazdem należy uiścić pozostałą kwotę rezerwacji. 

5. Oferta bezwrotna skierowana do osób zdecydowanych z brakiem możliwości bezkosztowej anulacji lub modyfikacji, ale z gwarancją niższej ceny.  Wymagana opłata rezerwacyjna w wysokości 100 % wartości rezerwacji. 

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (środki czystości

i, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu. 

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

3. Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia Apartamentu.

4. Przedłużenie doby Hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby Hotelowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

5. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym Apartamencie zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w biurze obsługi wynajmującego.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu

7. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

8. Klient rezerwując apartament zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.

9. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczane są zgodnie z warunkami rezerwacji.

10. Na terenie Zakopanego i Kościeliska obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2.00 PLN za osobę za każdą noc pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.

11. W ramach rezerwacji w wybranych apartamentach Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.

12. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie/odbiór kluczy. Przyjazd/wyjazd w godzinach od 22:00 do 8:00 jest dodatkowo płatny 80 PLN

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać  w apartamencie  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym Apartamencie.  W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego apartamentu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego apartamentu. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone 100zł/os/doba.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządza w wynajętym Apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Gość zobowiązany jest do okazania Rezydentowi dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Rezydent  ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.

6. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu.

V. Usługi dodatkowe

1. Zwierzęta są akceptowane w wybranych apartamentach, koszt dodatkowy sprzątania wynosi 40 PLN / doba.

2. Łóżeczko dla dziecka jest dodatkowo płatne, w kwocie 20 PLN/ doba.

3. Zgubienie kluczy do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 PLN. 

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

 

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji,  Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp.J, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

 

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wynajmujący:

 

Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp. J

Ul. Kasprusie 6, 34-500 Zakopane

NIP: 736-173-05-74

Aparthotel Serwis 
Zborowskiego 1/17, 34-500 Zakopane 
NIP: 736 16 72 747

Wyrażam / nie wyrażam * zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora ApartHotel Serwis i Górską Grupę inwestycyjną z siedzibą w

Zakopanem, przy ul. Zborowskiego 1/17 i ul. Kasprusie 6  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam / nie wyrażam *zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora ApartHotel Serwis i Górską Grupę inwestycyjną  z

siedzibą w Zakopanem, przy ul. Zborowskiego 1/17 i ul Kasprusie 6  –w celach marketingowych.

Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do

wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa).*niepotrzebne skreślić.

Informujemy, że dane z umowy meldunkowej ApartHotel Serwis i Górską Grupę inwestycyjną  jako administrator będzie przetwarzać w zakresie

niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia

własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących nam ewentualnych roszczeń o

charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób. Informujemy, że

dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi oraz 10 kolejnych lat, nie krócej jednak, niż do upływu terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń. Powyższe dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, oprócz podmiotów

wykonujących usługi bezpośrednio na rzecz Administratora. Informujemy, że w stosunku do powyższych danych przysługuje

prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do

realizacji celów meldunkowych., a w przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych.

Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Na terenie obiektu, w tym w apartamentach, zgodnie z ustawą z dnia 08.04.2010r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81,

poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez

najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.

 

 

Procedura rozpatrywania reklamacji skierowanych 

dla Aparthotel Tatrzański SPA 

przez klientów indywidualnych (Konsumentów)

 

 1. Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Spółka, z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 4 (34-500), wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782149, NIP 7361730574, w imieniu i na rzecz której działają wspólnicy:

- Kamil Mastalski

- Wojciech Matanyj

 (zwana dalej: „Odkryj Zakopane”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z Odkryj Zakopane stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.

 2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Odkryj Zakopane, składającego Reklamację.

 3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Odkryj Zakopane, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Odkryj Zakopane. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).

 4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj ul. Kasprusie 6, 34-500 Zakopane. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: rezerwacja@gorskagrupa.pl

 5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.

 6. Odkryj Zakopane po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

 7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

 

8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:

a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter poniesionych zarzutów,

b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,

c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.

 9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.

 10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu Górskiej Grupy Inwestycyjnej.

Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Spółka, z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 4 (34-500), wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782149, NIP 7361730574, w imieniu i na rzecz której działają wspólnicy:

- Kamil Mastalski

- Wojciech Matanyj

11. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.

 12. Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Zobacz na mapie

Naciśnij i sprawdź dojazd

maps Naciśnij i sprawdź dojazd

© 2022 APARTHOTEL TATRZAŃSKI - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl